WELDING & TESTING OF MATERIALS

Výskum a vývoj v oblasti technických vied

Chcem vedieť viac o výskume a vývoji
Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania WELDING & TESTING OF MATERIALS - ( W&TM ) môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby: Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, rubných vedení a samotná montáž do funkčného celku..

Čítaj viac
Technické poradenstvo

Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ. Spracovanie technologických postupov zvárania

Čítaj viac
Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky: Skúšanie materiálov, Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly,..

Čítaj viac
KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Realizujeme a zabezpečujeme práce v plnom rozsahu: Zemné práce, Prekládky IS, Stavba, údržba a opravy líniových vedení, Oceľové konštrukcie, Mostné oceľové konštrukcie, Protihlukové steny, Odvodnenie mostných objektov, Oceľové portály..

Čítaj viac

Aktuality

Kurz UT2

Pri ultrazvukovej skúške sa vysielajú veľmi krátke pulzné vlny do materiálu za účelom identifikácie vnútorných chýb, alebo za účelom zistenia charakteristík materiálu. Bežne sa táto technika používa aj pri zisťovaní hrúbky materiálov, napríklad kontrola hrúbky materiálu v dôsledku korózie. Ultrazvuková skúška sa často používa pri kontrole oceľových materiálov, zliatin, taktiež sa používa pri kontrole betónových povrchov, dreva, plastov a kompozitných materiálov, aj keď s omnoho menšou presnosťou.

Rozsah školenia je stanovený v zmysle STN EN ISO 9712. Zároveň je tu možnosť využívať laboratórium v mieste školenia vrátane prístrojového vybavenia. V prípade, že si objednáte školenie a certifikáciu pre viac ľudí Vám ponúkame zaujímavé zľavy. Cenovú ponuku na mieru vypracujeme po prvom kontakte a vyšpecifikovaní Vašich požiadaviek. V prípade väčšieho počtu účastníkov (4 a viac) zorganizujeme kurz aj priamo vo Vašej firme. Garantujeme lektorov certifikovaných v II a III. stupni s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti NDT v rôznych priemyselných odvetviach.

Kontakt: Ing.Silvia Zadňanová, tel: +421 915 404 540, email: szadnanova@wtm.sk

Dátum: 16 Sep 2019

O nás

Firma WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. - ( W&TM ) sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických vied, hlavne výrobných technológii ako sú zváranie, zlievanie, tvárnenie a tepelné spracovanie materiálov.

V oblasti výskumu sa zameriavame na základný výskum chýb materiálov alebo výrobkov po zváraní, tvárnení, obrábaní a odlievaní. Spoločnosť sa venuje tiež oprave a rekonštrukcii rôznych zváraných konštrukcií a tlakových nádob, defektoskopickému skúšaniu materiálov nedeštruktívnymi metódami, informatívnemu testovaniu, meraniu, analýze a kontrole materiálov.

Naším poslaním je dokázať, že spoločnosť W&TM je schopná poskytovať vysokú kvalitu služieb a excelentné technické poznatky a skúsenosti potenciálnym zákazníkom v oblasti zvárania a nedeštruktívneho skúšania; tiež zlepšiť kvalitu a prípravu absolventov zvárania tak, aby spĺňali národné normy a tým naplniť potreby miestneho priemyslu.

Firma W&TM vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Pracovníci W&TM sú kvalifikovaní pre vykonávanie svojej činnosti.

Kontrola materiálov nedeštruktívnymi skúškami sa vykonávajú v laboratóriu NDT. K dispozícií je tiež zváračská dielňa s komplexným vybavením. Využíva sa na skúšanie zvárania a spájania rôznych materiálov.

Firma W&TM svojou činnosťou a službami zvyšuje domácu pridanú hodnotu, snaží sa o efektívny transfer technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu a o rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, vyššiu mieru recyklácie a využívanie materiálov priateľských k životnému prostrediu využitím vedecko technologického rozvoja a inovácií. Využíva a nahrádza doposiaľ používané materiály za materiály moderné s novým a vyšším komplexom úžitkových vlastností, včítane technologickej spracovateľnosti (obrábanie, tvárnenie, spájanie). Snaží sa o rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti strojárenstva a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie ľahkých kovov a moderných materiálov vo výrobe dopravnej s cieľom znižovania celkovej hmotnosti a príspevku k zelenej ekonomike, vývoj a aplikačné využitie kompozitných materiálov.

Školenia a kurzy

Kurzy zvárania


Kurzy NDT


UT, RT, MT, VT, PT, ET, LT

NDT kurzy Kurzy zvárania

Výskum & Vývoj

VÝVOJ A ANALÝZA NOVÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE NEŽELEZNÝCH KOVOV S VYUŽITÍM V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Hlavnou obsahovou náplňou projektu je vývoj nových materiálov neželezných kovov orientované na zliatiny na báze horčíka, titánu, niklu, me­di a ďalších zliatin. Využitie týchto zliatin sa predpokladá v automobilovom priemysle pre akumulátory, stýkače, poprípade iné súčasti v elektrických a hybridných vozidlách. Elektrické a hybridné vozidlá s využitím elektromotorov podstatne znižujú tvorbu emisií a spotrebu fosílnych palív, čo predpokladá vysokú mieru potencionálnej využiteľnosti predkladaného projektu. Súčasne sa bude vyvíjať technológia spracovania zliatin, ich spájanie a následná kontrola nedeštruktívnymi skúškami, ktoré slúžia na kontrolu odliatkov a spojov súčastí. V nadväznosti na plnenie cieľov v súlade s horizontálnou prioritou trvalo udržateľného rozvoja sa posilní výskum a vývoj, zvýši sa rozvoj technologických procesov a zvýši sa konkurencieschopnosť v automobilovom priemysle. Primárnou cieľovou skupinou sú doktorandi a ich začlenenie do pracovného procesu, technickí pracovníci, zvárači, technológovia a ľudia z akademickej obce (školitelia aj študenti) aj administratívni pracovníci. Výstupom projektu bude priemyselné výskumno-vývojové centrum, ktorého cieľom je podporiť efektívnu spoluprácu medzi podnikom a výskumnou organizáciou.

Firma W&TM sa zaoberá výskumom a vývojom technických vied, hlavne výrobných technológii ako sú zváranie, zlievanie, tvárnenie a tepelné spracovanie materiálov. V oblasti výskumu sme zameraný na základný výskum chýb materiálov alebo výrobkov po zváraní, tvárnení, obrábaní, odlievaní. Spoločnosť sa tiež venuje oprave a rekonštrukcií rôznych zváraných konštrukcií a tlakových nádob, defektoskopickému skúšaniu materiálov nedeštruktívnymi metódami, informatívnemu testovaniu, meraniu, analýze a kontrole materiálov. Firma W&TM vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Pracovníci W&TM sú kvalifikovaní pre vykonávanie svojej činnosti a spoločnosť úzko spolupracuje s odborníkmi Katedry technologického inžinierstva na Žilinskej univerzite. Zváranie a kontrola materiálov nedeštruktívnymi skúškami sa vykonávajú v laboratóriu NDT, ktoré má firma W&TM v prenájme. K dispozícií má tiež zváračskú dielnu s komplexným vybavením. Využíva sa na skúšanie zvárania a spájania rôznych materiálov.

Firma W&TM svojou činnosťou a službami zvyšuje domácu pridanú hodnotu, snaží sa o efektívny transfer technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu a o rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, vyššiu mieru recyklácie a využívanie materiálov priateľských k životnému prostrediu využitím vedecko technologického rozvoja a inovácií. Využíva a nahrádza doposiaľ používané materiály za materiály moderné s novým a vyšším komplexom úžitkových vlastností, včítane technologickej spracovateľnosti (obrábanie, tvárnenie, spájanie). Snaží sa o rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti strojárenstva a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie ľahkých kovov a moderných materiálov vo výrobe dopravnej s cieľom znižovania celkovej hmotnosti a príspevku k zelenej ekonomike, vývoj a aplikačné využitie kompozitných materiálov.

Nazrite do našich referencií

Kontaktujte nás

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.
(W&TM)


Adresa
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09

IČO: 47601566
DIČ: 2024146289
IČ DPH: SK2024146289
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4100 5283